امروز : شنبه ۱۳ آذر ۱۴۰۰
تقویم همایش
سال
ماه
موضوع
  کنفرانس، همایش،کنگره
  کارگاه و سمینار آموزشی
  جشنواره و نمایشگاه
  دوره های آموزشی
تبلیغات کنفرانس نما
اطلاعیه ها
تاریخ برگزاری همایش :
1401/02/20
157 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1401/02/10
147 روز مانده
شهر برگزاری :
تهران- جلال ال احمد- دانشگاه تربیت مدرس- دانشکده ادبیات و علوم انسانی- گروه جغرافیا
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1401/02/28
165 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1400/10/30
47 روز مانده
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1400/08/26
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1400/08/26
پایان یافته
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1400/09/30
17 روز مانده
مهلت ارسال مقالات :
1400/09/15
2 روز مانده
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/11/30
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1399/11/25
پایان یافته
شهر برگزاری :
ایران - تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/06/12
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1399/06/08
پایان یافته
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1400/07/28
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1400/07/08
پایان یافته
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1400/02/31
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1400/02/31
پایان یافته
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1400/08/26
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1400/08/26
پایان یافته
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1399/12/02
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1399/12/01
پایان یافته
شهر برگزاری :
گرجستان- تفلیس- آکادمی بین المللی علوم و مطالعات گرجستان
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1400/07/28
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1400/07/08
پایان یافته
شهر برگزاری :
تهران
گروه بندی :
تاریخ برگزاری همایش :
1400/06/31
برگزار شده
مهلت ارسال مقالات :
1400/06/25
پایان یافته
شهر برگزاری :
ایران - تهران